Časy se mění

17. září 2011 | 21.20 | rubrika: první rubrika

     Je to už dávno co jsme doufali, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Čekali jsme, že přijde doba, kdy čest nebude kamuflována stranickou oddaností, dané slovo bude vyjádřením zmíněné cti a doplněno podáním ruky bude mít vyšší váhu než psané dohody. Bezpočet tehdy naivních již ví, že slovo u nás neznamená téměř nic. Svůj domov zde našly předražené státní zakázky plnící na úkor státu kapsy mnohých šejdířů. Ve světle zatím podezřelých armádních zakázek, předražených dopravních staveb a možná jiných ekonomických zvráceností se nelze divit, že stát, který díky svým bezzubým orgánům toho mnoho neodhalí a ještě méně vyšetří a odsoudí nebo získá od šejdířů zpět, bezmocně opouští nedávné představy o snižování daňové zátěže. Nejen to. Aby zacelili rozpočtové mezery rostoucí i, ne-li hlavně, již zmíněnými nepoctivostmi, vyhrožují někteří politici dalším nárustem daní dokonce nad rámec, ve kterém bylo dosaženo politické shody. Výhled dnes říká, že DPH nebude  jednotná ve výši 17,5 nýbrž 19, ne-li 20%. V situaci, do které jsme se dostali to možná jinak nepůjde. Zpochybňuji ovšem schopnost českých politických stran, které se od roku 1993 vystřídaly ve vládních sestavách, řídit efektivně a ve prospěch všech občanů tuto korupcí zmítanou a sužovanou zemi. Metoda odkoupení státního majetku a následného prodeje s výrazným ziskem se objevila už u prodeje Knižního velkoobchodu v začátku devadesátých let. Tehdy šlo o miliony, u dnes odhalovaných skutečností spojených s nákupem a následným per partes prodejem plzeňské Škoda Holding o miliardy. Dosažený zisk údajně činí 1 500%. Nevěřím, že s všudepřítomným osobním prospěchářstvím je dnešní vláda samozvané charakteristiky "protikorupční" schopna cokoliv smysluplného udělat. Nevidím tam nikoho kdo by to dokázal a marně pátrám, je-li tam někdo, kdo by to byl ochoten alespoň zkusit. 

     Z jiné oblasti je zatím opatrná informace, že část ODS prosazuje v souvislosti s uvažovanou přímou volbou prezidenta omezení pravomocí Senátu na schvalování pouze ústavních zákonů a mezinárodních smluv. Má se tak dít výměnou za posílení pravomocí prezidenta a senátoři by své funkce vykonávali zadarmo. Nemyslím, že změna systému volby prezidenta musí vést k posilování jeho pravomocí. Prezident zvolený přímo bude méně závislý na politických stranách, ale to neznamená, že jeho mandát bude mít vyšší váhu než dnes. Vymanévrováním Senátu z projednávání zákonů schvalovaných prostou většinou přítomných zákonodárců se samozřejmě posílí nejen váha sněmovny v rámci celého parlamentu, ale patrně i ne vždy kladně hodnocený vliv vrcholných orgánů stran vládních koalic na legislativní proces. Za takových podmínek se jeví i placený výkon poslaneckého mandátu jako nadbytečný. Ostatně výkon mandátu poslance za refundace a cestovní náhrady už zde kdysi byl. Jen pozor, abychom se nevydali na cestu k sice poněkud jiné, ale přece jen známé vedoucí úloze stran vládní koalice. Dalším, ne-li hlavním, politickým cílem může být snaha zablokovat jednání o přímé volbě prezidenta. Ani bych se tomu nedivil.          

Součást osmičkové serie

21. srpen 2011 | 12.01 | rubrika: první rubrika

     Znovu mi hlavou probíhá osmičková serie minulého století o tom, že některé letopočty začínající číslovkou 19 a končící číslicí 8 se  měly stát významnými v našich dějinách. Neblaze významnými v letech 1938, 1948 a 1968, se zcela opačným znaménkem v roce 1918. Se schopností potvrdit toto pravidlo výjimkou v roce 1989. Dnes mám samozřejmě na mysli neblahý 21. srpen roku 1968, den proradné okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy pod vedením někdejšího Sovětského svazu a za nečinného přihlížení zbytku světa. Pomiňme ty, kteří nechali malou zemi ze středu Evropy již podruhé na holičkách. Ohlédněme se po těch, kteří se přičinili doma tu na straně okupantů, tu na straně odpůrců. Pokusme se vyrovnat s kolaboranty, kteří poslali zvací dopis pro okupační síly. Měl zajistit záchranu v té době již v této zemi odmítaného modelu sovětského socialismu a navíc legalizaci mezinárodního násilí ze strany sovětských komunistů a jejich souputníků.

     Následkem roku 1938 byl vpád nepřitele, jehož zvráceným cílem byla likvidace všeho českého. V roce 1968 okupovali Československo zahraniční vojáci, jejichž političtí hlavouni lhali o své přátelské oddanosti v rámci vojenského paktu Varšavská smlouva, jejíž členy naše země, stejně jako země okupantů, byla. Pod knutou SSSR mohl být stát východního bloku samostatný pouze pokud byl oddaný i poddaný moskevskému Kremlu. Po roce 1948 k nám nevtrhla žádná armáda, násilí na civilním obyvatelstvu se zvrácenou důkladností řídila KSČ, která se nechala manipulovat sovětskými poradci. Na rozdíl od druhé světové války, která skončila pouhé tři roky před komunistickým převratem, a ve které mučili a vraždili naše tehdejší spoluobčany sice zvlčilí, ale v každém případě cizí násilníci, po tomto převratu zavírali, mučili, vraždili a justičně vraždili své spoluobčany Češi, Moraváci a Slováci organizovaní v totalitní KSČ. Nelze se možná divit, že mnozí členové strany s takovou minulostí po srpnových událostech ochotně kolaborovali se sovětskými okupanty a pokryli sebe i svou stranu nekonečnou hanbou i v době následné normalizace. Teprve poté přišel ke slovu rok 1989, který jako neosmičková výjimka potvrdil názory o pravidlu významných osmičkových ročníků a přinesl konec totalitního systému nejen u nás, ale v celém t.zv. socialistickém táboře. Jako bonus přinesl ve svých následcích i rozpad Sovětského svazu a úpadek jeho komunistické strany. 

     Stejně jako země někdejší protihitlerovské koalice nemohou trvale chovat k dnešní SRN stejný vztah jako k někdejší hitlerovské říši, nebude samozřejmě možné setrvat ve stejně odmítavém vztahu, který mnozí z nás chovali vůči SSSR. Rusko však zatím nedosáhlo stejné úrovně demokracie jako SRN. Pokud jde o naše vnitrostátní poměry rozdíl stále zůstává mezi následníky představitelů a odpůrců komunistického režimu. Obecně platné demokratické poměry jsou zatím hudbou budoucnosti jak vlivem bývalé vládnoucí ideologie, tak vlivem chyb doby polistopadové. Přechod k demokracii zatím neskončil a mnohé události žhavé současnosti mě naplňují skepsí, mám-li odpovědět na otázku, zda mimo správného směru jdeme i správným postupem. Nejsem si tím zcela jist. Uvidíme. 

žádné komentáře | přidat komentář

Malé ohlédnutí

18. srpen 2011 | 13.45 | rubrika: první rubrika

     Patrně nikoho nepřekvapilo, že v posledním týdnu bylo často a zeširoka diskutovaným jménem jméno známého protikomunistického bojovníka Ctirada Mašína, který zemřel v USA. Jeho životní osudy vyvolávají u mnoha občanů této země rozporuplné pocity. Rozebírají je lidé nezávislých postojů i postojů závislých na ideologii politické strany, jejíž členský průkaz konkrétní Mašínův hodnotitel vlastní. V druhém případě se naděje na objektivní zhodnocení událostí starých téměř šedesát let blíží nule. Ideologie, ať pravicová nebo levicová, zpravidla nebývá dobrým rádcem pro hodnocení historických událostí.

     Ochotně zapomínáme na souvislosti a někteří hledají převážně, ne-li výhradně to, co lze využít negativním způsobem. Málokdo si připouští, že šlo o dobu, kterou nelze nahlížet optikou dnešních společenských poměrů. Často navíc nejsme spokojeni ani se současností. Neúprosný čas dávno navál na všechno co nám ve čtyřicetiletém období vlády jedné strany vadilo nejen prách zapomenutí, ale i jakousi divnou formu smíření. Ve skutečnosti šlo o krutý režim, kterému vévodila třídní nenávist. Režim, který měl za sebou již v době mašínovského odboje celou řadu justičně zavražděných skutečných nebo pomyslných odpůrců diktatury proletariátu a náhražky demokracie t.zv. demokratickým centralismem. Také režim, který za sebou zanechal mimo stovek vražd a justičních vražd i desetitisíce nebo statisíce nešťastných, jejichž blízcí byli z politických důvodů zavražděni, uvězněni nebo jinak společensky znemožněni. Tyto poměry dovedly skupinu bratří Mašínů k jejich do značné míry zoufalé akci. Podobně jako když se Mašínové jako škole sotva odrostlí chlapci postavili proti fašistickému nepříteli, který připravil o život jejich otce. 

     Nemyslím, že se můžeme ve vztahu k bývalému režimu naladit na naprosto smířlivou notu. Celá řada jeho někdejších protagonistů, přisluhovačů nebo těch co z vůle mocných pomáhali vytvářet zdání masovosti tehdejších poměrů, nezapomíná. Především na dobu opojného pocitu být součástí vládnoucí strany a mít podíl na moci. Té moci, která ční nad životem kohokoliv, ať je vnitřním uzpůsobením pro- nebo antikomunistickým. Nedávno jsem byl přítomen rozhovoru, ve kterém od mnohaletého komunisty zaznělo, že až se začne otáčet kormidlo politické moci od současných volebních vítězů jinam, neobejde se to z jeho strany bez radikálních, možná trestněprávních činů vůči nositelům současné politické moci. Především těm minimálně čtyřem, které si prý pro tento cíl už vybral.  

     Vyznávám názor, že svoboda jednotlivce končí tam, kde naráží na svobodu někoho jiného. V pomyslném hlasování o vyznamenání skupiny bratří Mašínů se proto zdržuji hlasování. Přesto zdůrazňuji, že si vážím všech, kteří se dokázali proti minulému režimu a jeho násilnostem postavit. Zdá se mi, že i ten nejméně významný skutečný politický vězeň nám může být příkladem osobní cti a pevných postojů. Je jen na vrcholných politicích, zda budou mít stejný názor a co s ním udělají.      

žádné komentáře | přidat komentář

Cirkus Arénka

11. červen 2011 | 14.46 | rubrika: první rubrika

     Potupným názvem z nadpisu jsme v dětství označovali události, které byly výrazně pod alespoň průměrnou úrovní běžných jevů každodenního života. Rozhodně jsem nečekal, že téměř 22 let po odstranění totality mně při vyslovení otázky jak hodnotit tento stát napadne zrovna odpověď tak důvěrně známá z období dětských her a křišťálové upřímnosti nezkažené povinnostmi zachovat dekorum nebo jiné divné výmysly světa dospělých. Pravda a láska se staly vysmívanými a nežádoucími pojmy, které lze nahradit u některých tržně orientovaných jedinců nebo skupin nákupem či vytvářením zdání pravdy. Proč také ne když i spravedlnost se nehledá porovnáním nezpochybnitelných skutečností se zněním platných zákonů, ale je, viděno zvenku, soubojem prokurátorů a advokátů bez ohledu na morální a trestněprávní profil jedince o jehož osud se vede spíše jakýsi sportovní zápas než hledání spravedlnosti a práva.  

     Jako výše definovaný cirkus se mi často jeví přemíra koaličních jednání označených K9, K6, K12 nebo nějak jinak. Pouze mám pocit, že se v tomto cirkuse sice zachovává počet principálů, krotitelů nebo akrobatů, ale mění se počet klaunů. Výsledek je potom k smíchu i pláči současně. To co se dnes dohodne je zítra  zpochybněno, to co je předem vyhlašováno jako nepřekročitelná podmínka koaličního spolunažívání je zítra obcházeno. Hledáním dalších podmínek a ultimát jsou pouze vytvářeny podmínky setrvání toho co řada občanů posměšně nazývá trojkolka ve vládních pozicích. Zatímco tato země potřebuje veřejnou správu i ekonomické podmínky života nás všech rozumným způsobem zreformovat, trojkoalice si permanentně vybírá oddechový čas k bezútěšnému tlachání. Během těchto smutných hrátek podává neomylný důkaz, že fyzicky sice v srdci Evropy, ale myšlením, slovy i skutky je tato nesourodá a vzájemně se nechápající skupina tří politických stran a možná bezpočtu jejich vnitřních a vzájemně nesmiřitelných frakcí kdesi na periférii Evropy a obrazně i Asie nebo Afriky. 

     Místo skutečně odborného řízení této společnosti směrem k prosperitě máme patrně na čelných pozicích pouze ty, kteří dovedou přesně spočítat jaký je náš hospodářský propad a jak jej vyrovnat úpravou daní. Nikterak nepozoruji úspěch v odhalování zpronevěr, předražování a úplatků při výdajích veřejných rozpočtů, ani ve snižování nebo předcházení ztrátám zaviněným přímo či nepřímo politiky, jejich stranami nebo státními úřady a jejich úředníky. Obávám se, že vše je založeno pouze na inventuře ztrát, ke kterým bohužel na jedné z prvních pozic patří ztráta schopnosti najít nejen chyby, ale i cesty k jejich odstranění. Nálezy se nekonají a když už se něco najde (chápej odhalí) tak je to spíš úspěch žurnalistů než policie nebo politiků. Díky sněmovním volbám z loňského roku jsme našli řadu těch co se moci drží zuby nehty, bohužel naprosto chybí ti, kteří když udělají chybu tak svoje pozice opustí. Trvalá udržitelnost politických postů je současně trvalým sešupem k absenci  důvěry v celou politickou scénu. To jsme si po Listopadu zcela jistě nezasloužili a mnozí politici svá bohorovností přebujelá postavení rovněž ne.           

žádné komentáře | přidat komentář

Doba utíká, vývoj stojí

3. květen 2011 | 19.03 | rubrika: první rubrika

     Myslím, že v jednom ohledu můžeme být s našimi politiky spokojeni. Nezávidí si jak je lidé vnímají. Rezignovali na dokazování jaká z pravolevé orientace je lepší. Svorně se snaží dokázat, že za nic nestojí v českém provedení ani jedna z nich. Místo, aby byla nastavena pravicová pravidla tak, že každý bude za rovných a pro všechny stejných podmínek svého štěstí strůjce se zdá, že jsme nepřekonali rozhazovačnost divoké privatizace, politického kmotrovství a neseriozního klientelismu. Místo, aby byla nastavena levicová pravidla tak, že stát pomůže skutečně potřebným a nikomu více jsme nepřekonali rozhazovačnost z dob hospodářského rozkvětu mající zajistit volební preference na budoucnost nemyslícím politikům. Stejně trapným divadlem jsou interpelace na členy vlády ať je v koalici nebo opozici kdokoliv. Bezuzdné, byť někdy pravdivé útoky opozice a nezájem koalice se postavit za vlastní vládu jsou průvodním jevem posledních 18 let. Svorně se na nich podílí politici všech názorových orientací. Včetně toho, že dávno rezignovali na obhajobu vlastní politiky a spokojí se pouze s faktem, že mají ve sněmovně početní převahu. Vždyť výplatní sáček je stejně těžký ať promluví nebo mlčí, ať o čemkoliv pouze bezuzdně žvaní nebo se opravdově, obětavě a s plným nasazením věnují svému poslání.

     Klidně se potom dočkáme, že premiér vysvětluje setrvání ministra školství ve funkci blízkostí státních maturit. Jakoby tyto zkoušky dospělosti vyvstaly ze země v den zmíněného směšného prohlášení a nebyly známy už v den kdy teatrálně nesl prezidentovi návrh na odvolání tohoto bývalého perzonalisty ze soukromé detektivní agentury ABL, která si před několika lety připravila plán jak zprivatizovat politiku, z funkce ministra. Nemůže překvapit, že po rozhodnutí Ústavního soudu ve věci účelového zneužití institutu legislativní nouze při schvalování zákona měnícího retroaktivním způsobem podmínky stavebního spoření se objeví názor politika, že ÚS zasahuje do politiky. Jakoby tento soud nebyl jmenován prezidentem a jeho soudci neprocházeli hlasováním v Senátu a neměli rozhodovat o zákonech schvalovaných politiky. Neudiví když se ve sněmovně ozve hlas hodný absolventa plzeňské právnické fakulty, že ÚS nedbal současné ekonomické situace. ÚS je na hlídání ústavnosti, ekonomická, především rozpočtová situace je věcí politiků ze sněmovny, protože Senát o státním rozpočtu nehlasuje.

     Abychom nepodlehli klamnému dojmu, že se situace může zlepšit, pospíšili si stranickými ideologiemi posvěcené hlavy se vhozením evergreenu české politiky, přímé volby prezidenta, do arény šalebných hrátek hodných poskakování někdejších šamanů kolem poradního ohně.  Tvrdí, že více než deset let neúspěšně řešená přímá volba je jejich cílem. Zároveň se přitom úsilovně snaží najít cesty jak oživit pořekadlo o nažraném vlku a celé koze. Již před asi pěti lety jsem vyjádřil pochybnost, že se skutečně hledá řešení a dopustil jsem se prognozy, že volba prezidenta v roce 2008, o které se tehdy jednalo, zůstane v rukou parlamentu. Mám pocit, že totéž lze říct o prezidentské volbě 2013. Nepůjde o to co považují za prospěšné občané této země, ale o to, co považují za pro sebe prospěšné politické strany. A ty se vidiny, že bude-li pro ně příznivé složení parlamentu tak budou mít prezidenta ze svých řad, jen těžko vzdají. Ostatně ani my nemáme jistotu, že přímá volba bude výsledkem názoru občanů a nikoliv úspěšnosti manipulátorů s veřejným míněním. Odmítám ovšem případný názor, že prezident zvolený mimo okruh aktivních politiků je charakterově, lidsky nebo odborně horší než aktivní politik. Mám nutkavý pocit říct, že by tomu klidně mohlo být i naopak.    

žádné komentáře | přidat komentář

Pytel blech nebo koalice?

15. duben 2011 | 23.02 | rubrika: první rubrika

     Před lety mi jeden dobrý známý, o kterém se uvažovalo jako o možném kandidátovi na funkci předsedy, minimálně místopředsedy parlamentní komory řekl. Jsem sice  ochoten přijat kandidaturu na předsedu, ale místopředsedu dělat nebudu. Nejde mi o funkční plat, raději zůstanu ve výboru a budu s nižším platem pracovat na odborné úrovni, ale nemám zájem být ve funkci mající podobný význam jako trubci v úle. Bylo to poučné stanovisko díky němuž si mohu dnes klást otázku, zda bude předseda VV ochoten hrát ve funkci místopředsedy vlády bez konkrétního ministerstva roli trubce, nebo se dokáže vzepřít a divadelní funkci, kterou mu ODS nabízí odmítne. Tím dřív, že se sice zatím stále hovoří o zájmu koaličních stran pokračovat ve stejném koaličním složení, ale někteří straničtí funkcionáři už mají v plánu vyřadit VV a nově  zařadit do koaliční sestavy ČSSD. To, aby se začala strachovat i TOP 09, kterou by nově založená velká koalice nemusela potřebovat. Nelze ani vyloučit, že tisková konference předsedy klubu ODS Tluchoře, na které obvinil předsedu VV a ministra vnitra Johna ze zneužití funkce a policejního sledování členů PS parlamentní stráží, byla ve skutečnosti prvním koaličně demontážním krokem nebo alespoň zkušebním balonkem jakým směrem tuto demontáž orientovat. Ukáže-li se předseda ČSSD Sobotka jako chlap a dodrží slovo, že jeho strana upřednostňuje vyslovení nedůvěry vládě a vyvolání nových voleb, byl by tento krok p. Tluchoře stejně účinný jako kamuflážní hrátky jeho někdejšího stranického kolegy Tlustého ve vaně s teplou vodou. O nervozitě ve vládní koalici a stranách, které ji tvoří, svědčí i skutečnost, že předseda vlády Nečas dnes zapomněl na roli uhlazeného slušňáka a domníval se, že policista, který zaslal Johnovi e-mail o časté spolupráci dvojice Tluchoř - Kočí není nic jiného než iniciativní blb. Moje chmurné představy o vnitrokoaličních vztazích tím rozhodně nedokázal odstranit.

     Nemohu v tuto chvíli zapomenout ani na osobu, která se zuby nehty drala z vlastní iniciativy, a možná i touhy přehnaně zvýšit svoji politickou cenu, do popředí koaličních i vnitrostranických sporů. Řeč je o Kristyně Kočí a její souboji s donedávna vlastní stranou, která ji přes fakt, že šéfovala poslaneckému klubu zbavila nejen této funkce, ale i členství ve straně. Vynechat nemohu ani z internetu, televize a tištěných masmedií obecně známý záznam rozhovoru této mladé vysokoškolačky, která se úrovní slovního projevu úspěšně pokusila překonat pravděpodobnou mluvu čeledínů od koní z období 18, století nebo bafuňářů z doby poměrně nedávné korupce  ve fotbalovém hnutí. Tento vnějškový a nikoliv radostný jev mající místo v současném českém zákonodárném sboru ponechme  nyní stranou. Zamysleme se nad tím, zda je pravdou 9 měsíců připravovaný podraz na VV pod taktovkou  kontaktů slečny Kočí v ODS nebo je pravdivým v politice v poslední době opakovaný vtip o úmyslné  mystifikaci, ke kterému se K. Kočí posléze také uchýlila. Ať tak či onak současná situace v české politice, vládní koalici především, je smutným úkazem našeho politického nebe a dává velmi špatné vysvědčení nejen politikům před občany této země, ale i celé republice před tváří EU, ne-li světa. Připomeneme-li si, že lepší to z velké části nebylo už delší dobu, tak se musíme mít na pozoru. Především před vlastní předvolební zaslepeností a nekritickým obdivem k některým politickým stranám a jejich mocným. Také před neochotou k využití voličského práva nejen k účasti ve volbách, ale i k pokusu konečně zvolit v této zemi sněmovnu, ze které může vyjít vláda, která bude považovat za svůj cíl opravdový prospěch pro všechny a nalezne pro tuto snahu dostatečnou, pokud možno výraznou, většinu v obou komorách českého parlamentu. Nezapomeňme ani na to, že zklamat nás docela často dokázali politici z celé pravolevé politické scény a udělejme maximum pro to, abychom konečně jako voliči názorově dospěli. Pro tento cíl je vcelku lhostejné, půjdeme-li k volbám v roce 2014 nebo ještě letos.          

žádné komentáře | přidat komentář

Kde chybí bič, cukr nepomáhá

8. duben 2011 | 16.19 | rubrika: první rubrika

     Koalice zmítaná vnitrostranickými a patrně i mezistranickými nesrovnalostmi se nám předvádí v celé své nevábné kráse. Tento povzdech bohužel nestačí. Celý polistopadový vývoj není z velké části hoden hodnot, se kterými na počátku disponoval. Zbavili jsme se totalitní vlády jedné strany, přestali jsme být závislí na státu, který měl v této zemi okupační armádu, získali jsme občanskou svobodu, po dlouhých desetiletích jsme měli svobodu slova a politickou pluralitu. Stačilo si těchto darů nové doby vážit a uvážlivě v jejich duchu řídit společnost. Proti tomu se dnes dovídáme, že zahraniční investoři nejsou spokojeni s podmínkami na našem trhu, postrádají žádoucí platební morálku, vadí jim nízká právní ochrana, neprůhledné veřejné zakázky nebo špatná efektivita veřejného sektoru. Každou chvíli můžeme mít dojem, že sice většinová, ale ve své podstatě neuvěřitelně slabá vláda tuto zemi neřídí a nechává ji, aby se sama neovladatelně řítila politickým i hospodářským vesmírem. Ekonomika se pomalu smrskává na umění vypočítat ztráty a určit jak na občana, aby se pokryly nedostatky z velké části způsobené neschopností cokoliv na vládní úrovni rozhodnout a přijatá rozhodnutí bezezbytku naplnit. Léta slýcháme o dostatku prostředků pro zdravotnictví a jejich nehospodárném využívání. Následně  zjistíme, že vláda je nanejvýš schopna měnit výši poplatků nebo omezit pro seniory započítatelnost nákladů na některé léky do ročních limitů. Na druhé straně se dovídáme o plýtvání při nákupech příliš drahých vozidel pro záchrannou službu, předražených nákupech přístrojů a podobných vymoženostech činnosti politicky sice zasloužilých, ale odborně možná až příliš neduživých hvězd současného politického nebe. Co horšího, tento stav přetrvává již hodně dlouho a týká se všech politických stran, které se za poslední dvě desetiletí vystřídaly u moci a pokryly se v řadě případů nepominutelnou hanbou. Dlouho jsme slýchali o záměrech jak zvýšit daňovou kázeň, abychom se, nikoliv od politiků, ale investigativních žurnalistů dověděli, že část tržeb se platí bokem a vyhne se tak zdanění, zaměstnávají se pracovníci načerno, nezřídka ti, kteří pobírají dávky v nezaměstnanosti a žijí tak nejen ze své práce, ale i z daní svých spoluobčanů. I za takových podmínek se najednou nelíbilo poslancům, že si příliš omezili platy, protože nepochopili systém, který s velkou pompou těch co jdou příkladem schválili. Jak si nevzpomenout na slogan jednoho z bývalých podnikových ředitelů majícího zkušenosti z činnosti v USA, který kdysi řekl, že ze všeho nejhorší kombinace u zaměstnance je pracovitý blbec.

     Politická nevyzrálost čouhá jak sláma z bot i ze všech hlavních aktérů politováníhodné aféry s uplácením nebo, v konkurenčním podání jiného stranického tábora, s půjčkami uvnitř vládní strany Věci veřejné. Nevím proč věřit těm, kteří se zastávají spřeženců z jednoho křídla této rozhádané, nikoliv vlastní předvolební sliby zřetelně plnící politické strany a nebrat současně v potaz i názory jejich oponentů. Společně před necelým rokem, možná z nadšení z účasti na vládě, opustili hned po volbách záměr nikdy nejít do vlády s dinosaury. Pod pláštíkem politické strany přivedli do ministerských i jiných funkcí celou řadu významných zaměstnanců detektivní firmy ABL, kterou vlastnil neoficiální vůdce VV JUDr. Bárta. Proč bych mu měl věřit více než křídlu kolem trojice Kočí, Huml a Škárka když vím, že už jednou veřejnosti lhal když popřel sledování politiků jeho agenturou, aby se pod tíhou důkazů nakonec přiznal a omluvil. Proč si nepřipustit, že i druhé křídlo této strany mohlo zneužít poměrů ve svůj prospěch na úkor Bártova a Johnova křídla. Proč potom věřit politické straně, která se pohybuje na výsluní politiky teprve rok a ještě před dvěma léty ji téměř nikdo neznal, když i za takové situace v ní panují tak odpudivé vztahy, že by se za ně musely stydět i subjekty s historií stonásobně delší. Co horšího, kladu si otázku jak hodnotit vládu jejíž premiér si pouze počkal jak se věci vyvinou a pak sdělil, aniž by takové stanovisko svou předchozí činností podpořil, že o odstoupení ministra Bárty nepochyboval ani minutu. Takže máme premiéra, který vyčkává, ministra financí, který si vymýšlí a mystifikuje, jiného ministra, který možná uplácí své oponenty, ministra, který přehnaně odměňuje svoji podřízenou a podílí se na její školní práci, místopředsedu vlády, proti kterému se bouří policejní a hasičské odbory. Také  poslance kteří jsou upláceni a prohlašují to za půjčku nebo poslance, kteří si půjčují a proradně to prohlašují za úplatek. Především však poměry, které se v podání dnešních čelních politiků diametrálně liší od slibných, těsně polistopadových, vyhlídek na lepší a spravedlivější život v postkomunistické společnosti. Stále jsem přesvědčen, že Listopad přišel oprávněně a byl nadějí. Otázkou je, zda je oprávněný pobyt na výsluní zrovna těch osob, které se v tomto prostoru vyhřívají. Nelze ovšem zapomínat ani na pořekadlo, že každý národ má takovou vládu jakou si zaslouží. Raději nedomýšlet jakým jsme ve světle těchto slov národem.     

          

žádné komentáře | přidat komentář

Trajektorie vývoje klesá

23. březen 2011 | 23.20 | rubrika: první rubrika

     Zdá se, že celé zatimní povolební období je nepřetržitým řetězcem překvapení a neúmyslných snah vládní koalice přesvědčovat občany o tom, že někdejší tvrzení o nutnosti změny volebního zákona, který produkuje slabé a akceneschopné vlády bylo jen stéblem, kterého se tonoucí nejen chytal, ale také trvale a urputně držel. I když máme koalici s 59% poslaneckých mandátů, není nám to u "rozhašené" koalice a patrně i ve stejné kondici se nacházejících stranách koalice k ničemu. Delší čas nás zodpovědně straší kauza Promopro, aniž by vyvolala žádoucí přístup aktérů sporu o této věci k hledání přijatelného řešení. Takového, které bude hledat nápravu všech špatných kroků z minulosti a pokusí se nalézt i objektivní personální řešení. Místo toho jsme svědky vyhrožování, že odejde-li ministr Vondra, v mezidobí usvědčený z toho, že byl o sporných smlouvách uzavřených v době kdy za předsednictví EU organizačně zodpovídal informován, se objevují postoje z řad jeho strany, že v případě Vondrova odchodu z vlády musí odejít také po jednom ministru z ostatních vládních stran nebo může být konflikt řešen odchodem ODS z vlády. Buďme vděčni za takové postoje. Lepšího důkazu snahy hrát na vlastním písečku místo řešení problémů často zmiňovaným systémem padni komu padni, jde-li o společnost jako celek, jsme si nemohli přát. Snad není od věci zmínit v tuto chvíli, že na západě, kterým se kdekdo dnes zaštiťuje, se odstupuje a nevyvolávají se koaliční třenice tlačící partnery ke zdi. Pravdou je samozřejmě i to, že tam kde bude větší touha po setrvání v příjemných funkcích než po zásadových postojích, se lehce zastrašuje.

     Pevností vládní koalice možná neoplývá i proto, že v její nejmenší straně nevládne nejlepší ani nejpřátelštější atmosféra. Vyhrůžky, že možná polovina tohoto klubu odejde založit svůj vlastní pouze potvrzují, že českým trendem u malých stran je nadměrná rozpínavost. Ve své podstatě není pnutí uvnitř malé strany ničím novým. Prošla si tím dnes prakticky neexistující ODA, naděje vzbuzené před volbami v roce 2006 nenaplnila ani Strana zelených. Ta se dokonce rozštěpila a dala tak příklad dnešním "véčkařům" jak se to dělá. Uvidíme jestli se tato strana sjednotí alespoň u očekávaného hlasování o vydání svého poslance Humla trestnímu stíhání. Mám na mysli sjednocení v tom, že nikde jinde než před objektivními orgány činnými v trestním řízení, soud pochopitelně nevyjímaje, nikdo svoji nevinu neprokáže. Zmaření možnosti objektivního zhodnocení dané kauzy nevydáním k trestnímu stíhání by bylo velmi smutným aktem ze strany parlamentní komory, především těch, kteří by se na takovém postupu osobně podíleli. Stále sice chovám naději, že p. Huml o vydání sám požádá a bude pro ně hlasovat, ale jistotu po posledních událostech necítím.

     Další vládní událostí je dnešní zveřejnění záměru ministra zdravotnictví výrazně zvýšit poplatky u lékaře, v nemocnici, návštěvě specialisty a odvozu sanitkou na vyšetření. Fakt, že se proti tomuto postupu staví odborník ODS i když jeho strana s poplatky začala, je sice na pováženou, ale rozhodně nenaznačuje tolik jako odpor ministra financí, který je zakladatelem a prvním místopředsedou strany, kterou ministr zdravotnictví ve vládě zastupuje. Zdá se, že je-li ministr zdravotnictví dobrý lékař, což nejsem schopen posoudit, tak by udělal lépe kdyby šel pomáhat svým pacientům a neutrácel své odborné schopnosti na postu, který takovou erudici nevyžaduje. Dobrých lékařů máme patrně jako šafránu, potenciální zahřívač ministerského křesla se s největší pravděpodobností najde vždycky. Je potřeba napřed zabránit různým tunelakcím jako armádní zakázky, Promopro, armádní výstroj, praní policejního prádla a další a teprve potom řešit nedostatek financí na úkor občana. Ponechat rozkradačům volné pole nebo nevlastnit dostatek vůle a schopností na zabránění všem ekonomickým nepravostem, a že jich zde už bylo, není dobrým vysvědčením pro vládu. Nahrazení prostředků promrhaných neschopností těch co mají rozhodovací pravomoci, ale zuby nehty se brání osobní odpovědnosti, nemůže být realizováno stále větším tlakem na ty, kteří nic nezavinili. Na ty je možno naložit pouze povinnosti plynoucí z objektivní a ne subjektivními chybami mocných zaviněné ekonomické nouze. Otázkou je, zda bude někdy ochota ty chybující, možná někdy i neschopné, odhalit a kultivovaným způsobem vyměnit. Naději možná máme, jistotu rozhodně nikoliv.  

žádné komentáře | přidat komentář

Dávno měli odejít

25. únor 2011 | 15.32 | rubrika: první rubrika

     Je to už nějaký čas co jsme většinově a s nadšením vítali pád totality a radostně očekávali vývoj budoucích událostí. Musím přiznat, že jsem také patřil do nekonečného šiku naivních nadšenců přesvědčených, že odstrčením tlupy kolem pánů Husáka a Jakeše od mocenských pozic se už všechno bude vyvíjet k všeobecné spokojenosti. Nebylo tomu tak. Nikoliv pro pád bývalého režimu, který je naštěstí celosvětově v nenávratnu. Rozhodující není ani tolik co už nemáme a nechceme zpět, ale to co máme navíc, aniž bychom si to přáli. Totiž řadu politiků a politických organizací setrvávajících v bludu, že listopadový převrat měl pouze změnit okupovatele všech forem moci ve státě. Z valné části chybí povědomí, že politika je služba a vykonavatelé moci nejsou generálními řediteli této země, ale členy či představiteli orgánů majících povinnost naplnit nejen listopadové naděje, ale přidat také něco navíc. Nedaří se ani jedno ani druhé a vývoj posledních dvou desetiletí zůstal bohužel za očekáváním. Tím není řečeno, že se nezlepšilo nic, pouze tvrdím, že se zdaleka nezměnilo tolik, kolik se změnit mohlo a mělo. 

     Jsem přesvědčen, že nenaplnění očekávání mnohých spoluobčanů bylo mimo jiných podnětů vyvoláno i obrovským zklamáním z charakteru politické scény tvářící se sice jako vrchol demokracie, ale chovající se spíš jak horda těch, kteří byli ve volbách vybráni spravovat tuto zemi z podnikatelských pozic s právem usměrnit své "podnikání" tak jako v soukromé sféře. K maximalizaci vlastního zisku. Přidáme-li k tomu vzájemné vztahy politických subjektů připomínající mnohdy vztahy fotbalových fandů  jednotlivých klubů, nelze se divit, že na povrch často vyplouvají věci, které jsou zárukou toho, že politika nemůže s dnešními protagonisty nic pořádného dokázat. Jak jinak vnímat fakt, že po vypuknutí aféry bývalého ministra Drobila mu s nadšením vyslovoval naprostoui důvěru premiér Nečas, aby tento ministr za pár hodin ve funkci skončil. To bohužel nestačilo a vypukla aféra kolem firmy Promopro, za kterou možná nesl politickou odpovědnost ministr Vondra, kterého opět podpořil jeho stranický předseda Nečas. I když se naskýtá otázka, zda nejde ze strany ministra financí, jehož úřad aféru otevřel, o politický útok na Vondru, který odkrývá na ministerstvu obrany nepořádky v dávných i nedávných armádních zakázkách, nemůže to zakrýt fakt, že všechny důvěrynehodné kroky, plnící v poslední době snad všechna media, jsou způsobeny těmi polistopadovými politiky, kteří neunesli morální či odbornou odpovědnost a nedokázali naplnit cíle, které si sami, možná i upřímně, předsevzali. Posledním hercem smutné postavy, kterého chci dnes připomenout, je ministr školství Dobeš, jehož důvěryhodnost snižují aféry kolem výplat neúměrných odměn blízkým spolupracovníkům, osobní zásah do seminární práce jeho blízké podřízené nebo nepřesvědčivost ministra ve věci přijetí spolupracovníka spojeného s ultrapravicovými názory. Jak jinak, klub poslanců jeho strany stojí neochvějně za svým ministrem i když neochvějnost má platnost pouze na veřejnosti, nikoliv tak zcela při jednání za zavřenými dveřmi. Myslím, že celá řada dnešních politiků by si měla vzít příklad z lékařů a neoblomně vyhlásit a také naplnit akci děkujeme odcházíme. V mých očích by udělali po dlouhé době a nekonečném váhání něco, za co bychom jim mohli poděkovat.     

Kořeny přítomnosti lze hledat v minulosti

26. leden 2011 | 19.09 | rubrika: první rubrika

         Více než dvacet let trvají zatím ne zcela naplněné naděje na nerušený rozvoj demokracie v této zemi. Místo skutečných chlapů žijících celoživotním naplňováním zásady slovo dělá muže se v politice pohybuje nadbytek půlchlapů ochotných ohýbat zásady rovného jednání ve svůj prospěch nebo prospěch vlastní strany.Občan má neodbytný pocit, že neúměrně roste počet těch co pragmatismus degradovali na hledání osobního nebo skupinového prospěchu, místo aby se jej pokusili povznést na hledání nejúčinnějších cest k zajištění prospěchu celé společnosti. Mnozí především zvládli praktiky technologie moci takže máme celou řadu mistrů v získávání volitelných míst na kandidátce, ale méně těch, kteří si takovou poctu objektivně zaslouží a ještě méně těch, kteří si zaslouží stát až na vrcholu společnost řídící pyramidy. 

     Navrhuji položit si několik otázek. Nebylo podhoubím dnešního stavu i přehlížení názorů politických odpůrců zdůvodňované v první polovině devadesátých let vyšším počtem parlamentních mandátů volebně úspěšnějších místo přednesení věcných argumentů ? Nepatřila k výbavě průkopníků dnešní neutěšené situace praxe falešných sponzorů, půjčky od ne zcela důvěryhodných věřitelů, nesplácení dluhů, utajování věřitelů, praxe rozpočtového porcování medvěda, neprůhlednost výběrových řízení, vzájemného špiclování, přeběhlictví v zájmu účelové většiny nebo ohánění se trestní nepostižitelností tam kde se nedostávalo morálky? Bylo opravdu potřebné směšné a současně smutné divadlo s výběrem a jmenováním nového policejního prezidenta? Lze vůbec pochopit neschopnost premiéra být buď velkorysý u odhalení někdejšího šmírování politiků ODS firmou ministra Bárty, nebo naopak tohoto při nepravdě přistiženého ministra z vlády odstranit místo truchlohry na vyslovení omluvy a spokojení se s ní když zdaleka není jasno, zda nebudou odhalení novinářů v této kauze pokračovat? 

       Bídou politiky zůstává neochota k vymýcení praktik, které ukazují, že naše politická scéna do třetího tisíciletí teprve vstoupí, místo aby v něm už byla. Nechejme se překvapit, jestli aspoň někdo naplní svou činností citát vyzývající nás žít, milovat a mluvit pravdu. Z dnešního stavu věcí veřejných je pravděpodobnější, že praxe spíš odsune taková přání do oblasti utopie a bláhových očekávání. Tím dříve, že po období do značné míry účelových tvrzení, že sněmovní volební systém brání vzniku silné vlády produkováním těsných volebních výsledků, jsme v poslední době svědky přemíry třenic, vzájemného nepochopení a ustavičných soubojů uvnitř koalice, která získala nejen prostou, ale téměř ústavní většinu ve volbách do PS. Místo výhradně úsilovné politické práce mající za cíl rozvoj této země se dovídáme o stále  novějším drancování rozpočtu, zabředáme stále níž do korupčního prostředí a jsme svědky smutného divadla permanentního předvolebního boje. Bohužel nikoliv kampaně s předvedením kdo chce být jak skutečně prospěšný. S dlouhodobě s kormidlem společnosti zápolícími subjekty i jednotlivci se dále nedostaneme. Přes nejistotu jak by to bylo dále, je patrně jedinou pozitivní nadějí přepřáhnout ohleděné politické koně za ty, kteří zatím neměli možnost zklamat. To nemusí znamenat překotnou změnu  pravolevé orientace, ale vyžaduje nalezení těch, kteří dokáží své poslání v čele společnosti v plné míře naplnit. Na rozmyšlenou máme už jenom tři roky a to není mnoho.